Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend på
Nørgaards Højskole
14.-16. oktober 2005.
under temaet:
Med uniform og emblem


 

Program for weekenden:

Fredag: 14. oktober 2005

16:00 – 17:30 – Ankomst, indkvartering (kaffe/te kan købes)

17:30 – 18:00
SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset.

Kursuslederne Tove Glud Rasmussen og Jesper Ratjen introducerer kurset.

Lederen af spørgecentralen, Anton Blaabjerg, introducerer denne.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Henning Ringgaard Lauridsen, Museumsleder, cand.phil., Viborg Stiftsmuseum:

Folk i bevægelse

I sidste del af det 19. århundrede var der opbrud i det danske samfund. Store grupper af mennesker blandt den jævne danske befolkning søgte sammen i folkelige bevægelser, foreninger og organisationer for herigennem at påvirke udviklingen i den retning, de fandt, var den rette. Eller de søgte sammen i et fællesskab med ligesindede for herigennem at skabe et mere indholdsrigt liv for dem selv og deres nærmeste. De politiske bevægelser skabte et mere demokratisk Danmark, den grundtvigske bevægelse prægede på afgørende vis kirke og skoleforhold, den indremissionske bevægelser ligeså, andelsbevægelsen blev garant for et mere effektivt landbrug, mens arbejderbevægelsen sikrede tålelige kår for den fremvoksende arbejderbefolkning. Husmandsbevægelsen samlede en anden samfundsklasse, osv. osv.
I de mange foreninger, der blev et resultat af de brede folkelige bevægelser, opstod der ofte et stærkt indre sammenhold. Etnologer taler i den forbindelse om “subkulturer”, hvor medlemmerne styrkede fællesskabet gennem en høj grad af ensartethed, ikke blot i holdninger, men f.eks. også i sprog, klædedragt og livsstil. Jeg vil i mit foredrag tage udgangspunkt i de folkelige bevægelsers gennembrud i forskellige egne af landet og tillige give eksempler på, hvordan de forskellige bevægelser både kunne skabe stærke fællesskaber, men også ind imellem kastede lokalsamfundene ud i voldsomme konflikter. Endelig vil jeg berøre, hvilke personalhistorisk kilder der findes til belysning af bevægelsernes historie.

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen + udstillere af EDB m.m.

Lørdag: 15. oktober 2005

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Frans Løvschall, pens.lærer, Årup – Overord.medl. af Våbenhistorisk Selskab

Den danske hærs organisation 1614-1788 og mulige hjælpemidler til fremskaffelse af militære personoplysninger

De fleste af vore mandlige aner har på en eller anden måde haft kontakt med forsvaret og er dette sket efter 1788, vil der være forholdsvis mange forskellige og rimeligt let tilgængelige muligheder for at skaffe sig oplysninger herom – hvorfor jeg langt hellere ville have drøftet denne periode – men før 1788 stiller sagen sig langt vanskeligere. Med udgangspunkt i egne bestræbelser på at finde oplysninger om slægtens foreløbige stamfader vil der blive givet en orientering om de arkivmæssige muligheder for at fremdrage personoplysninger med rødder i det militære system og at give et indtryk af hærens organisatoriske forhold for om muligt at berede deltagernes vej i den militære jungle.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen samt deltagernes forskning, edb-rum og spørgecentral.

11.00 – 12:00 - Egen tid (udstillingsstandene, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Mette Havsteen-Mikkelsen, mag.art., etnolog, Ærøskøbing

På højskole – Om at indkredse højskolekultur og livshistorier

Mette Havsteen fortæller om hvorledes man med kildetyper som vandrebøger, stilehæfter, albums, interviews og mere materielle levn på etnologisk vis kan undersøge og beskrive højskolekultur livshistorier.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Aja Høy-Nielsen, fhv. forstanderinde, Esbjerg

Piger i hvidt: Sygeplejersker med emblem – og så de andre

Foredraget handler om de forskellige sygeplejerskegrupperinger, vi havde indtil 1934, og hvordan vi kan efterspore dem i arkiverne.

16.45 – 18.00 - Egen tid (udstillingsstande, edb-rum spørgecentral, og SLÆGTEN)

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 – Kaffe/te i Pejsestuen

Søndag: 16. oktober 2005

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Jørgen Elklit, dr.scient.pol., professor, Inst. f .Statskundskab, Århus Universitet

På valglisten – og hvad så?
For at kunne deltage i valg til Folketing, Landsting, kommunalbestyrelser osv. har det her i landet altid været en forudsætning, at man (dvs. de indbyggere, der opfyldte de til en hver tid gældende valgretsbestemmelser) var optaget på den relevante valgliste. I et vist omfang er disse lister bevaret, og for perioden før indførelse af hemmelig afstemning (dvs. før folketingsvalget i 1901) giver listerne derfor spændende – og vistnok underudnyttede – muligheder for at følge enkeltpersoners politiske stillingtagen. I foredraget fokuserer professor Jørgen Elklit blandt andet på folketingsvalglisterne og belyser deres potentiale, såvel i personalhistorisk sammenhæng som med henblik på lokalhistoriske, men også mere landsdækkende studier i den politiske udvikling i det 19. århundredes anden halvdel.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral, og SLÆGTEN)

11:00 – 11:45

Christian Larsen, arkivar, Rigsarkivet, København

Jernbanens folk

I de gode gamle dage var DSB en af landets største arbejdspladser med 25-30.000 ansatte, og hertil kom personalet ved de mange lokalbaner. I Rigsarkivet findes DSB’s arkiv, som fylder over 2 km, og hvor der er rige muligheder for at finde oplysninger om de mange ansatte, både dem der sad i Generaldirektoratet i Sølvgade og dem som gjorde tjeneste som baneassistent ved en jysk station. Især i de mange pakker personalesager kan der findes et væld af oplysninger. Alle personalesager frem til 1931 er bevaret fuldstændigt. I de efterfølgende afleveringer er bevaret sager om personale i lønramme 35 og derover samt sager om personale født den første i en måned. Foredraget vil præsentere de vigtigste kilder fra personalekontoret og fra økonomi kontoret og vise, hvordan man bruger dem i sin slægtsforskning. I foredraget vil også arkiverne fra lokalbaner blive præsenteret.

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse