Oversigt over udgivne bøger og temahæfter

2. Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne!
6. Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!
7. Gemmesider – fra nr. 1-10 (1990-94).
8. Nutiden og Valdemar Sejr. Slægtsforskning og Danmarks historie.
10. Er du i familie med bryggerne?
       – Slægterne bag J.C. og Carl Jacobsen på Carlsberg.
12. Voer og Nim samt Nørvang herreder. – Uddrag af samtlige bevarede
     2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850.
13. Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger
        og mange andre arkivalier.
14. Slægtsforskere: Lad os gøre noget – ved det!
15. Tørrild Herred. Uddrag af de 894 skifter i herredets godser 1721-1816.
16. Dronning Margrethe IIs forslægt – også de hidtil mindre kendte slægtslinier!
18. 1900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815.
19. I alle de riger og lande …- Anders Fogh Rasmussen og fortiden!
20. Gemmesider II-A og II-B – fra nr. 11-20 (1995-99).
21. Der står skrevet II samt Slægten Brochmanns Herkomst i ny Belysning.
22. Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten.
23. Folketællinger på mikrokort – nummeroversigt 1787 – 1890.
24. Gemmesider III med opsamling af bevaringsværdige artikler fra
       SLÆGTENs numre 21-25.
25. Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse.
26. Gemmesider IV – fra nr. 26-29 (2002-04).
27. Gemmesider V – fra nr. 30-33 (2004-06).
28. Sogn, herred – kirkebøgerne på Statens Arkiver – Ny udgave.


Beskrivelse af de enkelte bøger og temahæfter:

2.    Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne!

 Slægtsforskere: Lad os hige og søge i bøgerne!(ISBN 87-90331-27-3)  5. udg., 2002, 48 s., 25 kr.

Præsentation af godt 500 titler af den righoldige litteratur for slægtsforskere.

 

Temahæfte tilegnet Hans H. Worsøe på 70-årsdagen 11.11.2002.


 


 

6.  Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!

Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!

(ISBN 87-90331-36-2), 4. reviderede udg., 2003, 50 s., 25 kr.

Hæfte om lægdsruller, disses forkortelser samt militære emner som

stambøger, det militære sprog, introduktion til Forsvarets Arkiver, krigsdeltagermedaljer mv.

 
.

7.   Gemmesider – fra nr. 1-10 (1990-94).

Gemmesider – fra nr. 1-10 (1990-94)

Red. Anton Blaabjerg.

(ISBN 87-90331-12-5), 1999, 88 s.,25 kr.

SLÆGTENs første numre er forlængst udsolgte. I hæftet her genudgives derfor de artikler fra bladets første 10 numre, som ikke indgår i temahæfter, som fortsat genoptrykkes. – Hæftet udsendes som en hilsen efter Birgit Øskovs 40 årsdag 1999.

 

 

 

8.  Nutiden og Valdemar Sejr.   Slægtsforskning og Danmarks historie.

Nutiden og Valdemar Sejr.   Slægtsforskning og Danmarks historie

Af Anton Blaabjerg.

(ISBN 87-90331-13-3), 2000, 92 s., 25 kr.

1999 blev udnævnt til middelalderår – med hundredvis af aktiviteter og udstillinger på museer mv. landet over. I den anledning genudgiver SLÆGTEN det udsolgte hæfte “Valdemar og nutiden”, som ved årskiftet 1991-92 blev udgivet af Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Den nye udgave er både rettet, forøget og forbedret med henblik på slægtsforskning i middelalderen. Flere slægtslinjer er medtaget!

 
10.   Litteraturfortegnelse 1980-85.   Litteratur for slægtshistorisk interesserede.

allepub10 tnPersonalhistorie. Lokalhistorie. Arkivvæsen.
Udarbejdet af Ingvar Musaeus. (ISBN 87-985050-8-4), 1996. 120 s.
Godt 1.000 titler vedr. personal- og lokalhistorie samt arkivvæsen udgivet 1980-85. De lokalhistoriske titler opført i topografisk orden, amt for amt, sogn for sogn; under sognene henvises til de personalhistoriske titler, som desuden er opført alfabetisk.

Udgivelsen er forløberen for SSFs litteraturliste, der siden 1987 findes i HVEM FORSKER HVAD, og den lukker hullet mellem Dorthe Gissels fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-79 (Personalhistorisk Tidsskrift 1982) og listerne i HVEM FORSKER HVAD.

 

12.   Voer og Nim samt Nørvang herreder.Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850.

allepub12 tnUdarbejdet af Erik Brejl. (ISBN 87-90331-05-2), 1997, 291 s., 130 kr.
I retskredsen Voer og Nim Herreder ved Skanderborg og Horsens ligger godserne Rask, Serridslevgaard, Stensballegaard, Tamdrup, Bisgaard, Tyrrestrup, Urup og Klags Mølle samt hospitalerne i Hansted og Horsens, hvortil kommer øen Endelave, der mærkeligt nok hører til denne retskreds.
Den flittige bibliotekar fra Ringkøbing, hvis uddrag af skifterne fra nabo-området Skanderborg Rytterdistrikt er velkendt, har også her medtaget samtlige arvinger, lavværger og formyndere i uddragene. Personregistret omfatter afdøde og ægtefæller. Hertil kommer en oversigt over skifternes fordeling på lokaliteter.
Erik Brejls gennemgang har vist, at landsarkivets registre mangler henvisninger til ikke færre end 120 skifter fra Rask og Stensballegaard.
Som tillæg genudgives Erik Brejls uddrag af alle bevarede 660 godsskifter fra Nørvang Herred ved Vejle, nemlig skifteprotokollerne fra godserne Agersbøl, Brandholm, Grundet og Højgaard, Hvolgaard, Laage, Mindstrup, Skovgaard og Stougaard.

13.   Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier.

allepub13 tnSamlet og bearbejdet 1990-98 af Jens Peder Skou.
(ISBN 87-90331-09-5) 1998, 365 s., 175 kr.
Forfatteren er født 1922, uddannet som mikrobiolog, sluttelig dr. agro. i 1979; efter over 30 års ansættelse ved Forsøgscenter Risø samt en periode som professor ved Roskilde Universitetscenter kastede han sig over udforskningen af sin egen slægt.
Resultatet af de mange timers arbejde fremlægger J.P. Skou her i bogform på ikke færre end godt 360 sider!
Og til belysning af forfædrene og stammødrenes livsforhold er siderne ikke fyldt med alenlange afskrifter af skøder, fæstebreve og skifter o.s.v., som i bund og grund keder i al fald de læsere, der ikke har et meget intenst forhold til de nærmere eller oftest fjernere aner; og for alle andre end efterkommerne er disse fuldstændige afskrifter af dokumenter oftest uden mindste interesse.
Derimod fortælles både instruktivt og kortfattet – ofte med uddrag af de fundne dokumenter – om anetavlens mange forfædre og stammødre i ca. 60 kapitler, hver omfattende slægtslinjer med naturlig indbyrdes samhørighed. Og beretningen starter med slægtslinjens ældst påviselige stamfar og følger så linjen frem mod vor tid. – Kapitlerne er forsynet med gode oversigtstavler.
Bogen indeholder epokegørende nyheder om den yngre Sadolin/Sadel-slægt og dens afstamning fra slægten Høfding, gode oplysninger om de ældste præstefamilier i Virring-Essenbæk og Lyngå-Skjød.
Og rigtig mange bondeslægter i Skanderborg Rytterdistrikt er fulgt tilbage til 15- og 1600-tallet som i f. eks. Alken, Firgaarde og Svejstrup – en enkelt linje i Mesing tilbage til 1400-tallet!

14.   Slægtsforskere: Lad os gøre noget – ved det!

(ISBN 87-90331-18-4), 2000, 52 s., 25 kr.
Hæfte med artikler, der belyser forskellige overvejelser vedr. færdiggørelse af indsamlet slægtshistorisk materiale. Hvordan skal vi gøre det – hvad skal vi tænke igennem, før vi gør noget – og hvem er målgruppen? Gode begrundelser, metoder, former og tips, således at vi kan komme i gang med at gøre – noget ved alle vore notater. Desuden indeholder hæftet en større artikel om “en hidtil ukendt gren af Anton Blaabjergs anetavle”, hvor en slægtsforsker grundigt viser, hvordan han gør noget – ved det! Temahæfte tilegnet SLÆGTENs redaktør Anton Blaabjerg på 50-årsdagen 1999. 2. reviderede og forøgede udgave udgivet foråret 2000.

 

15. Tørrild Herred. Uddrag af de 894 skifter i herredets godser 1721-1816.

Udarbejdet af Erik Brejl. (ISBN 87-90331-16-8), 1999, 88 s., 40 kr.

Vest for Vejle ligger Tørrild Herred, og i skifteprotokollerne for Brandbjerg, Engelsholm, Haraldskær og Lerbæk godser samt hedekolonien Randbøl Hede er bevaret knap 900 skifter.
Uddragene omfatter samtlige arvinger, lavværger og formyndere. Hæftets personregister omfatter arveladerne, altså de afdøde og disses ægtefæller; desuden indeholder hæftet et stedregister over skiftelokaliteterne.

 

 

16. Dronning Margrethe IIs forslægt – også de hidtil mindre kendte slægtslinier!

Af Kristian Lauritsen. (ISBN 87-90331-19-2), 2000, 392 s., 175 kr.

Den flittige slægtsforsker Kristian Lauritsen fremlægger her dronningens anetavle i 11 generationer (til og med ane nr. 2047) tilbage til 1600-tallet. For første gang biograferes så mange af dronningens kendte og mindre kendte forfædre samlet. Værket er illustreret med ca. 70 portrætter.

 

 

 

 

18. 1900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815.

allepub18 tnAf Inga Hørdum og Vera Munkholm.
(ISBN 87-90331-22-2) 2002, 320 s., 190 kr.

Uddrag – med samtlige arvinger – af skifterne fra egnen syd for Viborg, fra godserne Frisholt (nu atter Ormstrup), Ulstrup, Himmestrup, Viskumgaard, Skjern, Karmark og Hagsholm.
Uddrag i lighed med Erik Brejls publikationer.

 

 

 

19.  I alle de riger og lande … – Anders Fogh Rasmussen og fortiden!

allepub19 tn

Publiceret af Birgit Øskov, Ole Bech Knudsen og Anton Blaabjerg.
(ISBN 87-90331-28-1) 2003, 60 s., 25 kr.
I anledning af den slægtshistorisk interesserede statsministers 50-års fødselsdag 26. januar 2003 publiceres bidrag til hans anetavle.
Hæftet viser, at slægtsforskere selvfølgelig må inddrage mange andre kilder end blot kirkebøger og folketællinger, hvis der skal kastes blot et minimalt lys over forslægtens liv og færden.

 

20. Gemmesider II-A og Gemmesider II-B – fra nr. 11-20 (1995-1999).

Gemmesider II-B allepub20a tn(ISBN 87-90331-31-1 og 87-90331-33-8), 2003, 154 s., pr. stk.: 25 kr., samlet pris: 40 kr.
I (hæfte nr. 7) + II-A + II-B: 60 kr.
Genoptryk af “bevaringsværdige” artikler fra SLÆGTENs numre fra 11-20.
Temahæfte tilegnet SSFs første formand Ingvar Musaeus på 80-årsdagen 28.3.2003.

 

 

 

21. Der står skrevet II samt Slægten Brochmanns Herkomst i ny Belysning.

Der står skrevet II samt Slægten Brochmanns Herkomst i ny BelysningAf Jens Peter Skou.
(ISBN 87-90331-34-6), 2003, 45 s., 35 kr.
Supplement til den store slægtsbog (nr. 13) med et meget vigtigt afsnit, der beviser slægtsforbindelsen mellem den kendte sjællandske biskop Jesper Brochmann (1585-1652) og kancellisekretær Jesper Brochmann (1488-1562). Forbindelsen gik ikke gennem den yngre Jespers far, Køges borgmester Rasmus Sørensen (som aldrig har heddet Brochmann), men gennem borgmesterens anden kone, Bodil Jacobsdatter.

 


23. Folketællinger på mikrokort -nummeroversigt 1787-1890.

GemmesiderIII Ved Peter Kudsk. ( ISBN 87-90331-38-9 ), 2006, 92 s., 30 kr.
Hurtig genvej til de rigtige mikrokort med folketællingerne fra det rette sogn og amt! Eet enkelt opslag viser sognets kortnumre i alle tællingerne fra 1787 til 1890.

 

 

 

 

 

 

24. Gemmesider – III

GemmesiderIII tnGemmesider – III med opsamling af bevaringsværdige artikler fra Slægtens numre 21-25.

Slægten – Forum for Slægtshistorie, 2007 (ISBN 87-90331-40-0)
1. udgave, 1. oplag 2007. Hæftet. Pris 25.- kr.

 

 

 

 


25. Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse.

white 100x145Af Flemming Aagaard Winther. (ISBN 978-87-90331-41-2), 2007, 130 sider, 50 kr.
Oplysninger om flere hundrede efterkommere af Lyngaa-præsten Thomas Nielsen Ferslev, død 1623, og hustru Karen Thomasdatter, død 1630, med et væld af rettelser og tilføjelser til Wibergs Præstehistorie vedr. slægter i 16-1700-tallet med navne som Lyngaa, Lyngbye, Blichfeld, Brasch, Hoslef, Friis, Karmark, Galten, Knap, Sommer og Liime i Jylland, på øerne og i Norge!

 

 

 

26. Gemmesider IV – fra nr. 26-29 (2002-04)

GemmesiderIV tn(ISBN 978-87-90331-42-9), 2008, 76 s., 30 kr.
Genoptryk af de bevaringsværdig artikler fra SLÆGTENs numre 26-29.

 .
.
.
.

27. Gemmesider V – fra nr. 30-33 (2004-06)

(ISBN 978-87-90331-43-6), 2008Gemmesider V – fra nr. 30-33 (2004-06), 84 s., 30 kr.

Genoptryk af de “bevaringsværdige” artikler fra SLÆGTENs numre 30-33.

 

 .
.
.

28. Sogn, herred – kirkebøgerne på Statens Arkiver

kirkebogerpanettet tn(ISBN 978-87-90331-47-4), 136 s., 40 kr.
Ny udgave – gamle succesrige hæfte foreligger i ny og forbedret 8. udgave – med kort!
Sidder du på arkivet og arbejder med din slægt, har du ofte brug for det pågældende sogns kirkebog, og hvor finder du straks ringbindet med mikrokortene med de enkelte landsarkivers kirkebøger fra deres begyndelse til 1891? Disse findes jo i landsdækkende sæt på arkiverne i København, Odense, Aabenraa, Aarhus og Viborg.
Kortene i hæftet. Som noget nyt er denne udgave af ”Sogn, herred” forsynet med gengivelser af de ikke færre end 92 pyntelige herredskort fra Thorkild Gravlunds værk Herredsbogen fra omkring 1930. Under hvert eneste sogn i Danmark er der med nummer, f.eks. K8, henvist til det kort, hvorpå du kan finde det pågældende sogn.

Mængderabat på bøger og temahæfter:

Ved køb af 40 stk. og 100 stk. henholdsvis 8 og 5 kr.

Temahæfterne 2-4, 6-8 og 19-20:

Ved køb af  12 stk. og 40 stk. henholdsvis 20 og 15 kr.
Ved køb af  12 stk. og 40 stk. af samme hæfte henholdsvis 25 og 20 kr.
Bogen 10: 40 kr. pr. stk., rabatpris 25 kr. pr. stk. ved køb af 15 stk.
Bogen 17: 75 kr. pr. stk., rabatpris ved køb af 15-39 stk. og 40 stk. henholdsvis 60 og 50 kr. pr. stk.
Bogen 28: 40 kr pr. stk. – rabatpris ved køb af mindst 10 stk. er stykprisen kun 35 kr.!

Alle priser er inkl. moms men ekskl. forsendelse.